دیکشنری آنلاین

۱- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس+ترجمه متن……………………………کلیک کنید

۲- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس……………………………………………کلیک کنید

۳- – دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی و بلعکس…………………………………………کلیک کنید

۴- دیکشنری و فرهنگ لغت آنلاین………………………………………………………………..کلیک کنید

۵- دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی نارسیس……………………………………………کلیک کنید

۶- فرهنگ واژگان فارسی به فارسی، انگلیسی به فارسی و بلعکس………………….. کلیک کنید

۷- سفارش ترجمه در گروه مترجمین ایران زمین…………………………………………….. کلیک کنید

۸-دیکشنری آنلاین هشیار برای زبانهای روز دنیا…………………………………………….. کلیک کنید

۹-مترجم متن بارانک جهت زبانهای روز دنیا ………………………………………………….. کلیک کنید

۱۰- مترجم متن تخصصی زبان پارس ……………………………………………………………. کلیک کنید

۱۱-مترجم متن تخصصی زبان انگلیسی شما ………………………………………………… کلیک کنید

 

 

نکته: مترجم نارسیس و بابیلون را هرگز از اینترنت دانلود نکنید مگر اینکه اطمینان از سالم بودن آن داشته باشید.

(دلیل: دستبرد کشورهای بیگانه به این نرم افزارها به عنوان هکر)